REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE)

 

1. Predávajúci MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín. IČO: 44 948 271, DIČ: 2022892454, IČ DPH: SK2022892454. Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 22103/R, zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list.

2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za opotrebovanie tovaru, spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3. Za vadu tovaru sa nepovažuje rozdiel rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Ak bol tovar predaný za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Záručná lehota je 24 mesiacov a začne plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho nasledovnými spôsobmi:

- písomne na adresu predávajúceho: MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín

- e-mailom na adresu: info@mirjan24.sk

- vyplnením reklamačného formuláru

 

Postup kupujúceho pri uplatnení reklamácie:


V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť:

a) identifikačné údaje kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ,

   označenie štatutárneho orgánu spoločnosti, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b) podrobný popis závady "a fotografie závady"

c) číslo elektronickej objednávky alebo číslo potvrdzujúceho emailu;

d) dátum prevzatia tovaru kupujúcim;

e) názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;

f) dátum;

g) v prípade výmeny tovaru, adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar.


V prípade, že písomná reklamácia neobsahuje všetky vyššie uvedené údaje, predávajúci vyzve kupujúceho prostredníctvom emailu na doplnenie chýbajúcich údajov.


Ak kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 pracovných dní od odoslania emailu, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie (ak vo vybavovaní reklamácie nebude možné pre tento nedostatok pokračovať).


Kupujúci je povinný v písomnej reklamácii čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a

priložiť k nej doklad o kúpe a prevzatí tovaru a zároveň vydať tovar, ktorý je predmetom reklamácie, v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

7. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

8. Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie doručí kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie (podľa nasl. bodu 12.); potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10. Predávajúci vykoná uznanú reklámáciu čalúneného nábytku opravou poškodeného tovaru. Poškodenú, či vadnú časť tovaru predávajúci prevezme od kupujúceho, opraví a doručí kupujúcemu.

11. Ak predávajúci prevezme od kupujúceho vadný, či poškodený tovar v rámci reklamačného konania, do vybavenia reklamácie nemá kupujúci nárok na poskytnutie náhradného tovaru (napr. náhradná posteľ na spanie a pod.) na opravu,

12. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.

13. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

a.) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

     odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť alebo ak sa vada týka

     len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady

     vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

b.) ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru

     bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

c.) ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

14. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

15. Predávajúci nenesie voči kupujúcemu zodpovednosť za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru, uskutočnenou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou, či montážou, uskutočnenou kupujúcim.

16. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od kupujúceho vyžadovať.

17. Ak kupujúci  uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy môže ju predávajúci zamietnuť aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila – manager internetového predaja pre Slovenskú republika – p. Iveta Gajdošová – poverená predávajúcim - povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie. Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba, ktorý písomné vypracovanie odborného zhodnotenia zašle predávajúcemu i kupujúcemu.

18. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe podľa predchádzajúceho bodu 17, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

19. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. Po tejto lehote môže predávajúci požadovať od spotrebiteľa poplatok za uskladnenie (skladné) iba v prípade, že má skladovanie vecí zapísané v predmete podnikania.

20. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.  Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.“).

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. .

Podľa §-u 3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@mirjan24.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Kupujúci môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho ako spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.

Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.

21. Orgánom dozoru činnosti predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, adresa na doručovanie písomnosti: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava 27, elektronicky na ww.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

22. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

 


Reklamačný formulár

Meno:*
Priezvisko:*
E-mail:*:
Číslo objednávky: *
Telefón:*
Druh závady: *
Popis závady: *
napr.: Poškodený roh na doske číslo 7 s označením S128-204 (poďla montážneho návodu)

Nahrajte fotografie reklamovaného tovaru alebo prílohu


(súbory typu jpg, jpeg, png, gif, bmp, txt, pdf, doc, docx)

Odošlite reklamáciu